Copyright © 2014 - NAM HUNG HOTEL - Add: 18 Biet Thu - Loc Tho - Nha Trang - Khanh Hoa - Tel: (+84.58) 6.256.789 - Fax: (+84.58) 6.255.999 - Email: sales@namhunghotel.com.vn